Sunday, January 31, 2010

سبز بودن من، دیروز، امروز، فردا


در پی تغییری سبز بودم که پایانی باشد بر تیرگی روزمرگیهایم و به جستجوی این سبزی روان بودم به سرسبزی طبیعت که تیرگی رفته از زباله های شهرآورد را از آن بزدایم در این زمانه خاکستری که هر کس که کسی می شود از نوک دماغش جلوتر را نمی بیند و حتی به طبیعتی که تفرجگاه هفته ای یک روزش هست هم رحم نمی کند. دل خرم داشتم به این کردارم و خوشدل بودم به همنوردانم و جمع صمیمی و سبزمان فراموشخانه تیره روزیهایمان بود. به کوه می رفتیم، به طبیعت می رفتیم، زباله ها را در راه برگشت جمع می کردیم و از مردمی که به تفرج آمده بودند خسته نباشید می شنیدیم و پاینده باشید پاسخ می گفتیم. به این راه می رفتیم و می آمدیم، گاه با هم گاه تنها و با عشق سبزی که در دل داشتیم سنگینی کار را به ورزش تعبیر می کردیم و سنگینی تمسخر سبکسرانه برخی شهروندان اصولاً جوگیر را با لبخندی از سر آرامش دلهایمان سبک می کردیم. این آرامش از همین کار به دست می آمد. کار بی اجر و مزدی برای دل و دلی سرشار از عشق، عشقی سبز، به رنگ جوانه های تازه روییده از دل خاک در صبحی بهاری. چه خوشدل بودیم آن روزها!

این خوشدلی ما صد چندان شد در واپسین ماه از بهار امسال، آنگاه که شاهد شدیم سبزی نمادی می شود برای آنان که اندیشة فردایی بهتر برای ایران و ایرانی در سر دارند. رنگ سبز نمادی شد برای نشان دادن یکپارچگی آنانی که این اندیشه را مدتها بود در صندوقخانه ذهنشان نگهداری کرده بودند، آن هم در این زمانه که به هر زبانی می خواهند حالیت کنند که باید فقط به فکر خودت باشی و منافع امروزت. رنگ سبز نمادی شد که دیگر برای مردم غریبه نبود. آشنا بود برای خیلی از دلها. دل کسانی که هنوز معنای واقعی عدالت را به یاد داشتند و معنای اصالت را می فهمیدند و امید داشتند که سهمی حداقل به کوچکی یک رای خواهند داشت در آینده ای که بتوانیم آباد کنیم کشورمان را و آزاد باشیم و برابر. این امید امیدی سبز بود. نمی دانم دور از انتظار بود یا نبود، ولی هر چه که بود و نبود این امید شوری در دل همه مان بر پا کرد. شوری که تا به امروز با همه سیاه کاریها هنوز باقیست و هر چند وقت یک بار خودی نشان می دهد. این شور مال همان روزهاست که شهرمان و کشورمان را به رنگ عشق آراستیم و با این اندیشه آرزوی سبز دلهایمان با آرزوهای دل دیگر هموطنان یکرنگ است دل خوش داشتیم. چه دلخوش بودیم آن روزها!
اما آیا آنان که همه چیز را با هم می خواهند و هم اکنون نیز همه چیز را با هم دارند اجازه دادند که مردم از دل این دلخوشی به سلامت بگذرند. فکر می کردم که این دلخوشی چندان نپاید، چون شاهد بودم عمالشان را که چون اوباش در سردر آن سازمان جام جهان نما آورده شده بودند و از آن همه یاوه گویی اربابشان قهقه های مستانه سر می دادند و نفس کش می طلبیدند. اما این که چنین دست خود در خون جوانان وطن بیالایند چیزی ورای تصورم بود. اگر به چشم خود ندیده بودم هیچ گاه باور نمی کردم کسانی در این دنیا، در این کشور، و در این شهر زندگی کنند که خون سرخ مردم را مباح می کنند که چند روزی بیشتر بر کرسی ریاست بمانند. اما دیدم. دیدم که سرخی خون خواهران و برادرانمان چگونه بر آسفالت سیاه خیابانهای شهر نقش بست.. .
نماد سبزمان با هویتمان پیوند خورد در این زمانه . اگرچه این سبز همان سبز است که از اول بود. سبز همان سبزی جوانه امید است که اکنون با سرخی خون ترانه، سهراب، ندا، سیاوش، و هزاران دلاور بی نشان دیگر این مرز و بوم پرچم اعتراض ملتی شده است که دیگر تحمل تحقیر به این آشکاری را ندارند. چه دل خسته ایم این روزها!

فردا را چگونه رقم خواهیم زد؟ آیا فردایمان به سبزی عشق خواهد بود یا به سرخی خون؟ فکر سیاه انتقام در سر چه کسانیست اینک؟ آیا فرصت این کار را به آنها خواهیم داد یا از آنها خواهیم گرفت؟ فردای چه کسانی به رنگ خاکستری روزمرگی است؟ آیا من آن چه فهمیده ام را فراموشی خواهم کرد یا از آن دستمایه ای خواهم ساخت که این سبزی عشق را که در این زمان اینچنین برهنه در برابر دیدگانم است بارور کند و پایم را به راههای نرفته ای بکشاند که دیروز در خواب هم نمی دیدم؟ فردای تو چگونه خواهد بود؟ آیا سبز خواهی ماند؟ فردای ما تابعی از امروزمان است. اگر امروز سبز بودن را با تمام مشکلاتی که بر سر راهش است انتخاب کنیم فردا برایمان به رنگهای دل انگیز همه گلهای زیبای بهاری خواهد بود

Saturday, September 5, 2009

Oh my love! Take me to where I go through a green change!

I am not tired
the way I was before,
despite all the hardship
I have been through.
I swam upward
to get out of a shit-hole.
The pungent smell still hurts
though it makes me happy
'cause it tells me I am out,
and it tells me I am alive.
So, I will live happily
for the rest of my life,
in a safely far distance
from the prevalent liars and idiots.
I have found the key to my happiness:
it is love,
love for a green change.
Like a man who makes home for his sweethearts,
and a woman who feeds a child,
in a home sweet with their love.
You may say love is not everything,
and I agree.
But you also have this word from me
People need love,
as food needs taste,
and flowers need smell.
Love rarely changes people and things,
but it makes them step in another way,
which can be a much better way:
a green way.
The way that leads into something better,
to enjoy a better present
and make a better future.
To some people,
love is just a four-letter word.
To me, I hope it means a little bit more!

نمایش

تن تو به من نزدیک و جان تو از من دور بود آن گاه که میهمانانت گلویم را می فشردند و من آنان را نمی راندم که عزیزترین کسانت بودند.

و تو تماشاگری را می ماندی در یک نمایش خیابانی.

عنوان نمایش:

زندگی مشترک.

مکان:

سرپناه ما.

بهای بلیط:

شب نخست به رایگان

برای همسایگان و آشنایان عزیزمان.

Sunday, July 26, 2009

The U-turn in my life

You may have already felt what I say. A point in the life when we just want to make a u-turn. It is just because we do not want to go in the direction others have planned for us. We want to live our own lives, turn our back to those who continue to ignore us, and open our arms for a change. It is always a hard thing to do, but it worths. A sharp change in our life style needs our attitude elevated and our vista broadened. I once read in a quatation book that if you want alternative consequences, you should should take actions different from what you used to do. This is it! I am now closer to what I really want to be. I do the things I always just dreamed to do. Life has become something different from what it used to be. It is not bitter any more although I encounter hardships. But it feels good when they are overcomed. Even my food is more tasty though cheaper. All I can say is just that my life has become more beautiful since I wanted to be myself and it seems to be even more beatiful in the future.

Thursday, June 4, 2009

My Motivation for Writing

What is being written now in my time, on March 28, 2009 6:34 AM is going to be read by you and the others some day. This is a very specific kind of sharing; sharing the things which are not reduced when shared; sharing thoughts, experiences, and ideas. It makes a strong feeling in me, which makes me write this, despite the whole drudgery being propagated in my time-deprived roster these days. This beautiful feeling is shared to you as you read this and some day you may also decide to tell others a story of your own life and your own feelings through your own means of art. Who knows? Maybe your story will be a much more magnetizing than this one.